windows

윈도우 심볼틱 링크 사용법

mysop 2021. 6. 15. 14:03
반응형

C:\> mklink /d "링크이름" "실제위치"

 

예시)

C:\> mklink /d "C:\win" "C:\windows"

 

출처 : https://zetawiki.com/wiki/%EC%9C%88%EB%8F%84%EC%9A%B0_%EC%8B%AC%EB%B3%BC%EB%A6%AD_%EB%A7%81%ED%81%AC_%EC%83%9D%EC%84%B1

 

윈도우 심볼릭 링크 생성 - 제타위키

✔️ 윈도우 10에서 테스트하였습니다. 1 개요[ | ] Creates a symbolic link 윈도우 심볼릭 링크 사용 윈도우 심볼릭 링크 생성 mklink mklink /d 링크이름 실제위치 C:\Users\zetawiki>mklink /d "C:\Users\jmnote\Desktop\Wi

zetawiki.com

 

반응형